کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی

5,000 تومان 2,000 تومان

این را به اشتراک بگذارید

توضیحات

کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی

کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی
کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی

کتاب قدرت فکر دکتر ژوزف مورفی خبر می دهدکه گنجی در درون شما نهفته است.و بسیاری از مردم از این گنج خبر ندارند . گنجی که ثروت بی پایان شما است و اطراف انسان را احاطه کرده است در درون انسان ها یک معدن طلاست و هر چه را که بخواهید میتوانید از داخل این معدن می توانید بیرون بیاورید. مانند یک جسم مغناطیستی که می تواند یک وزنه سنگین تر از خودش را بردارد . به همین دلیل 2 نوع انسان وجود دارد .

انسان های دارای مغناطیس : که سرشار از ایمان و اعتماد به نفس به خودشان هستند
و انسان های دیگر که قوه مغناطیس خود را از دست داده است و سرشار از ترس و تردیدنگرانی و ناامیدی و دلهره هستند  که وقتی برای همچنین انسانی فرصتی پیش می آید او با شکست به آن نگاه می کند و چنین انسان هایی پیشرفت نخواهند کرد. و شما باید بکوشید که یک انسان مغناطیس دار باشید و به راز بزرگ این کلید دست یابید.
و این راز همان نیروی اعجاز انگیز در ضمیر باطن شماست عزیزان هست و در آخرین جایی که مردم ممکن است در جستجویش باشند.
در اعماق ضمیر شما یک خود بی پایانی – قدرت بی انتها و مجموعه لایتناهی و بی پایانی از چیزهایی که برای رشد و اظهار وجود لازم است وجود دارد. هوش سرشار که در ذهن شماست و آنچه را که بخواهید این ذهن در اختیارتان می گذارد.

کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی
کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی

دوگانگی ذهن : یک ذهن دارای 2 ویژگی است

شما فقط یک ذهن دارید ولی ذهن شما دارای دو ویژگی متفاوت هست: ذهن درون ذاتی – ذهن برون ذاتی- ذهن خودآگاه- ذهن ناخودآگاه-ذهن بیدار و ذهن در خواب – ذهن سطحی و ذهن غیر سطحی- ذهن ارادی و ذهن غیر ارادی- ضمیر باطن را می توان به خاک تشبیه کرد که در آن انواع بذرها از نیک و بد می روید. در ذهن شما هیچگاه یک جمله منفی را کامل نکنید و فورا آن را برعکس کنید خواهید دید که چه اتفاقاتی عجیبی در زندگی شما رخ می دهد
ایده ها و آرزوها را می توان با تکرار کردن ایمان داشتن و در انتظار نشستن به ضمیر باطن منتقل کرد و فراموش نکردچون که هوش ما انسان ها به عالم کائنات ارتباط دارد. و ضمیر باطن ما سازنده بدن ماهست و می تواند شما را درمان کند و با این تفکر هر شب که از سلامتی کامل و سرشار از شادی هستید بخواب روید. هر اندیشه ای یک علت است وهر حالت و شرایطی معلول.
قانون زندگی قانون باور است و باور عبارت از اندیشه ای است که در ذهن شماست و چیزهایی را که به شی صدمه می زند وآزار می رساند را باور نکنید.اندیشه هایتان را تغییر دهید تا سرنوشتتان تعقییرکند
ضمیر باطن شما مرکز عواطف و ذهن خلاق شماست و ضمیر باطن وقتی ایده ای را جذب می کند به اجرا گذاشتن آن را شروع می کند. و ضمیر باطن روی یک فکر خوب و هم روی یک ایده بد عمل می کند و ذهن خودآگاه شما و ذهن ناخودآگاه شما ذهن تعقل کردن شماست که به انتخاب می پردازد.

کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی
کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی

تلقینات:

تلقینات عباراتی هستند با فکر که وارد ذهن کسی می شوند و یک فرآیند ذهنی است که طرف آن را        می پذیرد و یا به مرحله اجرا می گذارد و تلقین فینفسه قدرتی ندارد مگر اینکه اندیشه ما آن را قبول کند. تلقینات منفی مانند ترس و اضطراب می تواند در نیروی اراده و تصمیم گیری ایجاد خلل کند و هیچ ضرورتی ندارد که تحت تاثیر تلقینات مخرب ونگران کننده قرار بگیرید. چنانکه خیر اندیش باشید خیر و خوشی به دنبال خواهد آمد.ولی چنانچه اندیشهای بد به خود راه دهید بدی ها نصیبتان می شود.شما همانید که در طول روز می اندیشید. شما باید از نقطه نظر حقایق جاودانی و اصول زندگی به تفکر بپردازید نه از نقطه جهالت و نقطه ترس و خرافات.

آنچه روی ضمیر باطن نقش می بندد به تجلی می پردازد:
ویلیم جمز پدر روانشناسی آمریکا اظهار داشت قدرتی که جهان را به حرکت در می آورد ودر ضمیر باطن نهفته است . ضمیر باطن شما باهوش بیکران و حکمت بی پایان قرین است و به وسیله چشمه های پنهانی که قانون زندگی خوانده می شود سیراب میگردد. و این ضمیر آسمان و زمین را زیر و رو میکند. بنابراین شما باید ایده عملی درست وافکار سازنده را روی آن نقش کنید تا حاصل خوبی به دست آید .

 

اولین نقد و بررسی را شما انجام بدهید “کتاب قدرت فکر ژوزف مورفی”

نقد وبررسی ها

هنوز هیچ نقدی نشده است.